ညအိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား

Millet congee
 Banana

 Potato
 Hot milk
 Walnut
 Almond
 Honey
Oatmeal

 Chrysanthemum tea

ညအိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား
Foods that help you sleep
----
Ref:news.cn

0 comments: