ေက်ာက္ကပ္ကို အာဟာရျဖစ္ေစေသာ အစားအစာမ်ား

 Carapax amydae

 Semen sesami nigrum


 Donkey-hide gelatin

 Chinese angelica

 Semen sesami nigrum

 Longan


 Sea cucumber

 Lily bulb

Polygonum multiflorum

Tortoise shell

0 comments: